TS Nguyễn Đức Thọ

Chủ tịch HĐQT - TGĐ

"AN TIN GROUP  nỗ lực hết sức mình để phục vụ và cống hiến, để ngày càng có thêm nhiều khách hàng, được trải nghiệm những giờ phút thăng hoa, hưởng thụ hạnh phúc với những sản phầm chất lượng cao."

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Phạm Đức Dự - Phó Tổng Giám Đốc

Ông Phạm Hưng Hải - Giám Đốc Đào Tạo

Ông Huỳnh Minh Hưng - Giám Đốc PTHT Tư Vấn Viên

Ông Nguyễn Đức Hoàng - Giám Đốc Kinh Doanh

Ông Đoàn Đắc Hướng - Giám Đốc Kinh Doanh

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ