08 Giá Trị Cốt Lõi 

08 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Để hoàn thành được sứ mệnh phụng sự của mình, An Tín tin rằng việc duy trì và hành động dựa theo 8 giá trị cốt lõi tạo nên An Tín ngày nay đã chứng minh những gì An Tín vươn đến nhằm mang lại sự thịnh vượng cho các nhà đầu tư, khách hàng, đối tác trong hiện tại và tương lai.
 

 

 

 

1. Coi trọng đạo đức: Đạo đức được tập hợp bởi các nguyên tắc, chuẩn mực để toàn bộ CBNV An Tín tuân thủ trong việc tôn trọng nhà đầu tư, khách hàng, đối tác làm ăn và cả trong cuộc sống thường ngày. Luôn đề cao đạo đức trong chuẩn mực của mọi tiêu chí đánh giá nhân sự của công ty

 

 

 

2. Hành xử chính trực: luôn hành xử với người khác theo quy chuẩn đạo đức và trọng danh dự. Luôn hướng tới tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và mong đợi hành vi tương tự từ người khác, xem trọng danh dự trong mọi tình huống, đối xử với mọi người đầy tôn trọng và công bằng, đơn giản và thẳng thắn, thể hiện bản thân một cách rõ ràng, để người khác luôn hiểu được những gì muốn truyền đạt. Luôn làm việc trung thực, giữ lời hứa và không nuốt lời.

 

 

 

3. Hướng đến Khách hàng: An Tín lươn hoạt động dựa trên sự thấu cảm với khách hàng, xây dựng đội ngũ định hướng đến lợi ích cho khách hàng và các nhà đầu tư, luôn chia sẻ thông tin đến khách hàng, luôn ưu tiên việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, và liên kết văn hóa nội bộ với kết quả về khách hàng, cuối cùng là luôn đãi ngộ khách hàng, nhà đầu tư theo kết quả kinh doanh ở chiều hướng tích cực nhất có thể

 

 

 

4. Đề cao hợp tác: Chúng tôi đề cao tinh thần hợp tác cả trong nội bộ tổ chức lẫn với bên ngoài. Sự hợp tác mà chúng tôi muốn hướng đến là sự hợp tác chân thành, thiện chí, hiệu quả, mang lại lợi ích hài hòa cho các bên liên quan. Chính nhờ cách thức hợp tác này mà chúng tôi xây dựng tổ chức vững mạnh, đồng thời tạo được uy tín và độ tin cậy cao trong các mối quan hệ bên trong lẫn bên ngoài.

 

 

 

 

5. Quý trọng hiền tài: Chúng tôi trân trọng và mời gọi những người có năng lực, có đạo đức, và có cùng hệ giá trị về cộng tác với An Tín. Chúng tôi xem nguồn nhân lực chất lượng cao là nguồn vốn quý giá nhất của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng luôn tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ, nhân viên phát huy tốt nhất năng lực của mình, đóng góp nhiều nhất cho tổ chức, đồng thời được hưởng thành quả cho bản thân và gia đình.

 

 

 

6. Thực thi cam kết: Chúng tôi đề cao tính cam kết trong nội bộ tổ chức và trong mọi mối quan hệ hợp tác với bên ngoài. Chúng tôi luôn ghi nhớ và thực hiện nghiêm túc, triệt để những điều đã cam kết với khách hàng, người tiêu dùng, nhà cung cấp, đối tác, đồng nghiệp... Thông qua việc tôn trọng và thực thi cam kết, chúng tôi giữ gìn và phát triển hình ảnh, uy tín của tổ chức, củng cố niềm tin và chính nhờ đó, sự hợp tác trở thành lâu bền, hiệu quả.

 

 

 

7. Khuyến khích sáng tạo: Chúng tôi coi trọng và tạo cơ chế đặc biệt để sự sáng tạo, đổi mới được duy trì và phát triển mạnh mẽ trong Công ty. Sáng tạo và đổi mới là cách duy nhất giúp chúng tôi thích nghi và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời là cách thức chúng tôi tạo lợi thế cạnh tranh bền vững. Sáng tạo và đổi mới mà chúng tôi nói đến bao gồm cả tư duy, phương pháp, công cụ lẫn cách thức hành động.

 

8. Đề cao hợp tác: Bên cạnh những sách lược ngắn hạn để đáp ứng với những biến động thường xuyên của môi trường kinh doanh, chúng tôi luôn coi trọng và kiên định với những mục tiêu, chiến lược dài hạn để hướng tới sự phát triển bền vững. Định hướng phát triển bền vững giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn trước mắt và vững tin vào con đường tương lai. Định hướng phát triển bền vững buộc chúng tôi phải làm ăn chân chính, xây dựng quan hệ bền vững với khách hàng, người tiêu dùng, đối tác tuân thủ luật pháp thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng và góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.