TS Nguyễn Đức Thọ - Giải pháp xây dựng văn hóa du lịch Việt Nam

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc có tác động thúc đẩy ngành kinh tế phát triển. Trên thực tế, văn hóa du lịch Việt Nam cón nhiều hạn chế, chưa tương xứng với phát triển kinh tế xã hội.